Projekt edukacyjny "Kompetencje kluczowe to nasz przepis na sukces" ma na celu rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów Technikum nr 20 w Zespole Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego oraz stworzenie możliwości do nabycia umiejętności najbardziej istotnych w życiu młodego człowieka. Zaplanowane działania stworzą dla młodzieży możliwość poszerzenia swoich szans i możliwości podczas dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych. Uczestnictwo w działaniach zagranicznych stworzy uczniom możliwość poszerzenia:

- kompetencji językowych, niezbędnych na międzynarodowym rynku pracy ale również w dalszych procesach rozwoju, stworzenie możliwości przełamania bariery interpersonalnej

- kompetencji kulturowych, które pozwolą im na zapoznanie z dziedzictwem międzynarodowym całej Europy, przełamanie barier międzyludzkich i otwarcia na możliwości jakie są dla nich dostępne

- kompetencji osobistych i społecznych, poprzez które zdobędą i polepszą oni umiejętności niezbędne w życiu dorosłego człowieka takie jak radzenie sobie ze stresem czy umiejętność kooperacji w zespole

- kompetencji cyfrowych, nieocenionych w XXI w., przedstawienie uczniom możliwości i nowych metod na wykorzystywanie Internetu, pozyskiwanie informacji i dbania o własne bezpieczeństwo w sieci.

Priorytetem naszej szkoły jest, by uczniowie ją kończący wykazywali się bardzo dobrą znajomością języków obcych, które stanowią jedne z najbardziej istotnych kompetencji w procesie dalszego kształcenia, wejścia na rynek pracy i życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, nastawionym na międzynarodową wymianę wiedzy, doświadczeń i technologii. Zależy nam, by nasi uczniowie mogli swobodnie korzystać z branżowych źródeł wiedzy i materiałów edukacyjnych oraz mieli możliwość wymiany doświadczeń z kolegami z zagranicy. W trakcie mobilności umiejętności językowe będą pogłębiane, poprzez zajęcia formalne i nieformalne, odbywane w języku obcym i w międzynarodowym środowisku, w tym poznanie nowej terminologii z różnych obszarów oraz przełamanie bariery językowej i wykorzystanie języka obcego w normalnych codziennych sytuacjach. Projekt będzie również służył umacnianiu tolerancji i poszanowaniu różnorodności. W trakcie mobilności, poprzez realizacje projektów uczniowskich, w ramach międzynarodowych grup, uczniowie umocnią zdolność oceny, poszanowania i pozytywnego wartościowania różnych kultur i ich wytworów. W trakcie zajęć nieformalnych uczniowie rozwiną zdolności wyszukiwania, porządkowania, oceny i wykorzystywania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł w tym źródeł cyfrowych, a także tworzenia informacji do odbiorców rodzimych i zagranicznych oraz dokumentowania swojej pracy z zachowaniem poprawności językowej i stylistycznej, zachowania kompozycji i organizacji tekstu. Przygotowując materiały, uczniowie będą pracować w zespołach projektowych co wzmocni ich kompetencje społeczne oraz na nowo nauczy ich pracować w grupach (Niestety pandemia i nauczanie zdalne rozluźniło więzi społeczne, co jest bardzo widoczne wśród naszej młodzieży). Udział w projekcie wzmocni w nich: umiejętność radzenia sobie ze stresem, zorientowanie na osiągniecie zakładanego celu, odpowiedzialność za podejmowane działania, wzbogaci interpersonalne kontakty międzyludzkie, nastąpi śród młodzieży wzrost świadomości kulturowej, umiejętność aklimatyzacji w nowym środowisku. Młodzież będzie miała okazję do poszerzenia swoich horyzontów kulturowych, pokonania stereotypów i otwarcia na europejską społeczność oraz jej historię. Przedsięwzięcie stworzy również możliwość dla młodzieży z obu placówek do nawiązania kontaktów międzynarodowych i rozpoczęcia tworzenia relacji międzyludzkich.

W projekcie bierze udział 30 uczniów naszej szkoły oraz 4 opiekunów. Struktura grupy została przygotowana na podstawie naszego doświadczenia w realizacji projektów. Razem z naszą szkołą partnerską zaplanowaliśmy harmonogram, który wymaga podziału na małe grupy.