Projekt nasz ma za zadanie jak najlepsze przygotowanie młodzieży naszej placówki do dokonania odpowiedniego wyboru ścieżki zawodowej i samodzielnego podejmowania decyzji. Dzięki określeniu potrzeb naszej szkoły, uczniów i nauczycieli, mogliśmy wyznaczyć sobie cele, które zamierzamy konsekwentnie realizować.

Celem naszego projektu jest

1. Wsparcie uczniów z mniejszymi szansami - jest to duża grupa uczniów. Najczęściej jest to młodzież o niskim statusie ekonomicznym. Zaobserwowaliśmy w tej grupie zmniejszoną motywację do samokształcenia i rozwijania kompetencji. Chcemy zindywidualizować proces nauczania i wymagań względem uczniów, ze szczególnym uwzględnianiem osób ze środowisk defaworyzowanych. W tym celu chcemy proponować uczniom wyjazdy zagraniczne niewymagające własnych nakładów finansowych. Zachęci to wszystkich uczniów do dalszego rozwijania własnych ambicji i zdolności.

2. Zwiększenie nacisku na zdobywanie przez uczniów kompetencji wymaganych w nowoczesnym społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania języków obcych, kompetencji socjalnych i tolerancji i poszanowania względem innych kultur – uczeń po nabyciu tych kompetencji powinien być w stanie umieć je wykorzystać w różnych warunkach. Dlatego tak ważne są wyjazdy zagraniczne uczniów, gdzie mają szansę sprawdzić się poza szkołą w nowych realiach – na przykład sprawdzić swoje kompetencje języka obcego podczas kontaktu z native speakeram.

3. Wyposażenie uczniów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe, które ułatwią start zawodowy przyszłym absolwentom. Współpraca międzynarodowa jest niezbędnym elementem w procesie edukacji zawodowej. Nauczane w naszej szkole zawody wymagają wdrażania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych poprzez organizację staży zagranicznych. Prowadzi to do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów. Staże zagraniczne są niezwykle ważnym rozwiązaniem zwiększającym przejrzystość oraz uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.

4. Budowanie pozytywnego obrazu szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym oraz pracowniczym. Dzięki temu możemy liczyć na zwiększenie naboru do klas pierwszych poprzez promowanie szerokiego motywowania uczniów do rozwoju osobistego i zawodowego, stwarzając możliwości zdobywania przez uczniów nowych doświadczeń i kwalifikacji zawodowych, ale również nasi absolwenci dzięki zagranicznym praktykom staną się bardzie atrakcyjni na rynku pracy. dodatkowo poprawa współpracy ze środowiskiem pracodawców może nastąpić dzięki tworzeniu klas patronackich, projektów edukacyjnych oraz wspólnym organizowaniu konkursów.

5. Podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Wymiana nauczycielska oraz rozmowy międzynarodowe umożliwiają podniesienie kompetencji językowych oraz kulturowych. Głównym celem jest poszerzanie horyzontów – uczenie się od siebie nawzajem. Wymiana i korzystanie z doświadczeń innych w procesie ulepszania swojego warsztatu zawodowego. 6. Podniesienie Europejskiego wymiaru szkoły. Biegłe posługiwanie się językami jest jednym z podstawowych elementów współczesnego wykształcenia i właściwie przygotowuje młodzież do życia i pracy w Europie. Dlatego chcemy wzmocnić ich nauczanie poprzez konwersacje i zajęcia z równieśnikami.