Pomoc materialna - Zespół Szkół Nr 11 w Warszawie

Zespół Szkół nr 11
im. Władysława Grabskiego w Warszawie
Technikum nr 20
87 lat tradycji
Przejdź do treści

Menu główne:

Dla Rodziców
 Informacja na temat pomocy materialnej 2020/2021

 
 
Stypendium szkolne
 
Uczniowie, którzy znajdują się trudnej sytuacji materialnej
 
i mieszkają na terenie Warszawy, mogą w szkole ubiegać się o stypendium szkolne.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie przekracza 528 zł netto (w sierpniu 2019) na osobę w rodzinie
 

Złożenie wniosku do 16 września
 
 
Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego (gabinet nr 9). Wniosek wypełnia rodzic ucznia (opiekun prawny) w przypadku osób niepełnoletnich, jeżeli uczeń jest pełnoletni musi być wnioskodawcą. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty:
 
 
1. W przypadku rozbieżności adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć oświadczenie, dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia – np. umowę najmu, informację z bursy.
 
 
2. Dokumenty potwierdzające miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie w miesiącu sierpniu 2019r. wraz z oświadczeniem wnioskodawcy
 
(w załączeniu z wnioskiem):
 
*zaświadczenia z OPS (konkretna kwota dochodu na osobę w gospodarstwie domowym),
 
*zaświadczenia o wysokości dochodu uzyskanego w związku z wykonywaną pracą (wynagrodzenia za pracę, emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (z wyszczególnieniem otrzymanych zasiłków rodzinnych),
 
*w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy- zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania), niezarejestrowanych - zaświadczenie, że nie są zarejestrowani,
 
*informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:
 
- wyrok sądu,
 
- w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2018),
 
*potwierdzenie otrzymywania dodatku mieszkaniowego,
 
*pisemne oświadczenie o uzyskanych przez każdego z dorosłych członków rodziny dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 
 
Źródła dochodu (wymagane zaświadczenia o wysokości dochodu netto dla każdej dorosłej osoby nieuczącej się, pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z uczniem ubiegającym się o stypendium):
 
1. wynagrodzenie za pracę
 
2. zasiłek rodzinny i dodatki stałe
 
3. świadczenia pielęgnacyjne
 
4. zasiłek pielęgnacyjny
 
5. stałe zasiłki z pomocy społecznej
 
6. emerytury, renty rodzinne i inwalidzkie
 
7. alimenty
 
8. zasiłki dla bezrobotnych
 
9. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej
 
10.dodatki mieszkaniowe
 
11. umowy zlecenia, umowy o dzieło
 
12. dochody z gospodarstwa rolnego
 
13. inne dochody (program 500+ nie wlicza się do dochodów)
 
 
3. Zaświadczenia z Urzędu Pracy z miesiąca sierpnia 2019 dla każdej osoby dorosłej, nieuczącej się:
 
- zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku,
 
- zaświadczenie o niezarejestrowaniu w Urzędzie Pracy.
 
 
Wypełnione wnioski należy złożyć u pedagoga szkolnego
 
do dnia 16 września 2019r.
 
 
Uczniowie znajdujący się trudnej sytuacji materialnej i mieszkający poza Warszawą mogą ubiegać się o stypendium szkolne w urzędzie gminy we własnej miejscowości.
 
 
 
 

Zasiłek szkolny
 
Uczniowie, u których w rodzinach doszło do zdarzenia losowego i mieszkają na terenie Warszawy, mogą w szkole ubiegać się o zasiłek szkolny.
 
Mieszkający poza Warszawą mogą ubiegać się o zasiłek szkolny w urzędzie gminy we własnej miejscowości.
 
Od zdarzenia losowego nie może upłynąć więcej niż 2 miesiące.
 
- jednorazowa kwota maksymalna (w wysokości do 620 zł).
 
 
 
 
 

Dożywianie
 
·        Obiady w bufecie szkolnym refundowane przez OPS.
 
 
     
  • Stypendium      „Posiłek dla ucznia”
 
Uczniowi pobierającemu naukę w szkole, która nie prowadzi własnej stołówki szkolnej, o której mowa w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), może zostać przyznane stypendium „Posiłek dla ucznia”, jeśli: pochodzi z rodziny znajdującej się w szczególnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków pomocy społecznej.
 
Stypendium przyznaje się na wniosek kierowany do dyrektora szkoły, którego wzór stanowi załącznik do uchwały Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”
 
Pliki do pobrania:
 
- wzór wniosku w sprawie przyznania stypendium „Posiłek dla ucznia”
 
- uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r.
 
 
 
Copyright © Zespół Szkół  nr 11 w Warszawie
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego