Matura - Zespół Szkół Nr 11 w Warszawie

Zespół Szkół nr 11
im. Władysława Grabskiego w Warszawie
Technikum nr 20
87 lat tradycji
Przejdź do treści

Menu główne:

Dla Uczniów
 
TEMATY
NA USTNY EGZAMIN MATURALNY
Z JĘZYKA POLSKIEGO
tzw. stara matura
SESJA WIOSENNA 2020
 
 
I. LITERATURA

 
1. Przeanalizuj różne funkcje komizmu w utworach wybranej epoki. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 
2. Porównaj sposób kreacji obrazów Rosji i Rosjan w literaturze romantycznej i współczesnej (na wybranych przykładach).

 
3. Motywy franciszkańskie w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Zinterpretuj analizowane przykłady.

 
4. Bunt młodych przeciwko tradycji w literaturze dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 
5. Porównaj różne sposoby przedstawiania motywu dorastania w literaturze. Odwołaj się do utworów z wybranej epoki (epok).

 
6. Sposób kreacji postaci inteligenta w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego (lub współczesnej). Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 
7. Kreacja dziecka jako bohatera literackiego do 1939 roku. Zinterpretuj różne ujęcia motywu na wybranych przykładach.

 
8. Różnorodne ujęcia motywu młodości w twórczości dowolnego prozaika lub poety. Zinterpretuj wybrane przykłady.

 
9. Postać szatana w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do utworów z wybranych epok.

 
10. Przedstaw i zinterpretuj funkcje motywu dworku szlacheckiego w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 
11. Ukaż dramat skazanych i ocalonych w poezji i prozie pokolenia Kolumbów. Zinterpretuj wybrane obrazy, zaczerpnięte z literatury.

 
12. Różne formy pisania o wojnie. Omów zagadnienie, odwołując się do dowolnych utworów, reprezentujących odmienne gatunki literackie.

 
13. Świat żydowski w oczach pisarza. Przedstaw najbardziej charakterystyczne sposoby ujęcia tego tematu na podstawie twórczości wybranego twórcy (lub wybranych twórców).

 
14. Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 
15. Zaprezentuj różnorodne ujęcia motywu śmierci i sposobu umierania, określ ich funkcję. Wykorzystaj wybrane przykłady z różnych epok.

 
16. Pisarze współcześni wobec tradycyjnej kultury chłopskiej. Omów różne konwencje przedstawiania obrazu wsi na wybranych przykładach literatury XX wieku.
 

 
II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 
1. Awangarda literacka i malarska w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Omów zagadnienie,  odwołując się do wybranych przykładów.

 
2. Skonfrontuj różne interpretacje wybranego powstania narodowego w literaturze malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 
3. Motywy powstańcze w polskiej literaturze i sztuce na przestrzeni dziejów. Omów zagadnienie, odwołując się do dowolnych dzieł.

 
4. Wizerunek Boga we współczesnej literaturze i sztuce. Przedstaw i zinterpretuj wybrane przykłady.

 
5. Warszawska Praga. Omów wybrane teksty kultury (również literackie), ukazujące specyfikę kulturową tej dzielnicy miasta stołecznego.

 
6. Autobiografia jako tworzywo w sztuce filmowej. Zinterpretuj  zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.

 
7. Współczesne interpretacje sceniczne dramatów powstałych przed rokiem 1918. Zanalizuj wybrane spektakle teatru żywego planu i/lub telewizyjnego.

 
8. Dzieło literackie a filmowe. Podobieństwa i różnice. Przedstaw problem adaptacji filmowej,  odwołując się do twórczości wybranego reżysera filmowego lub porównując dzieła filmowe różnych twórców.

 
9. Totalitaryzm ukazany w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw i omów jego rolę na wybranych przykładach.

 
10. Omów funkcje scenerii w literaturze i malarstwie wybranej epoki. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 
11. Funkcje motywu snu i widzenia w literaturze oraz innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.

 
12. Omów funkcje i sposoby przedstawiania zwierząt w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 
13. Symbolika roślin i zwierząt w literaturze i malarstwie różnych epok. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 
14. Starość w literaturze, malarstwie i reklamie. Przedstaw zagadnienie, analizując  wybrane teksty kultury.

 
III. JĘZYK

 
1. Związki frazeologiczne we współczesnej reklamie. Dokonaj interpretacji analizowanych przykładów.

 
2. Porównaj różne innowacje języka poezji polskiej XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 
3. Rozwiń zagadnienie awansu polszczyzny potocznej w literaturze XX wieku. Przeanalizuj język wybranych utworów.

 
4. Sposoby wyrażania emocji przy pomocy języka. Odwołaj się do wybranych przykładów z języka potocznego i literatury.

 
5. Indywidualizacja języka bohaterów literackich jako sposób charakterystyki postaci. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 
6. Omów zjawisko zapożyczeń językowych we współczesnej polszczyźnie i rozważ ich zasadność. Odwołaj się do konkretnych przykładów.

 
7. Funkcje gry językowej w tekście kabaretowym. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach.

 
8. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych tekstów poetyckich.

 
9. Język publicystyki sportowej. Scharakteryzuj specyfikę gatunku na przykładzie wybranych tekstów. Dokonaj ich analizy leksykalnej, stylistycznej i gramatycznej.

 
10. Język współczesnych piosenek. Zbadaj stopień jego komunikatywności oraz scharakteryzuj leksykę, stylistykę i gramatykę na przykładzie wybranych tekstów.

 
11. Na czym polega specyfika stylu publicystycznego we współczesnych felietonach i reportażach? Dokonaj analizy językowej wybranych przykładów ( np. Krall, Kąkolewski, Wańkowicz i inni).

 
12. Nowomowa w polskich powieściach „produkcyjnych” lat powojennych. Wskaż przykłady i zanalizuj je.

 
13. Perswazja językowa w środkach masowego przekazu. Odwołując się do konkretnych tekstów, np. artykułu prasowego, reklamy, wywiadu TV, przemówienia, zaprezentuj najbardziej charakterystyczne formy oddziaływania na postawy za pomocą języka.
 
Copyright © Zespół Szkół  nr 11 w Warszawie
Copyright 2020 Zespół Szkół nr 11 w Warszawie
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego